“Ja, det var en kjempegod idé, det lager vi!”

💡

Ok, nå har du et klart bilde av hvordan løsningen skal være. La oss likevel ta et steg tilbake...

down arrow 1right arrow 1

🎯

Her er du inne på visjonen og misjonen til virksomheten, de overordnede målene og strategien for å nå de. Er det riktig å løse problemet basert på den konteksten de gir?

Hvem er målgruppen?

Hvilke ulike bruker-grupper finnes innenfor målgruppen din?

Hva er det du vil hjelpe brukeren med?

Hva skjer når du hjelper brukeren med dette

Hvilket utfall eller verdi oppnås, og hvem oppnår den?

down arrow 2left arrow 1

Hvorfor er det viktig å realisere akkurat denne idéen?

Hva skjer om du ikke gjør det?

Kom deg ut!

down arrow 3right arrow 1

🧑‍💻

Funksjonelle skisser & prototyper

🤓

Tekniske eksperimenter

Involvering i idéfasen

Skissere løsning for å få feedback

Få ut en MVP til noen som er villig til å bruke den i hverdagen

down arrow 4left arrow 2

Måle og lære gjennom innsikt og data

🧑‍🔬

Den viktigste læringen skjer når løsningen brukes som en naturlig del av hverdagen

Vår variant av digital tjeneste- og produktutvikling er læreglade og rause fagpersoner og et pragmatisk og fleksibelt rammeverk for design og utvikling. Vi brenner for utvikling av nye og eksisterende digitale produkter, og for å finne den beste prosessen for å gjøre det på ut fra forutsetningene som finnes i virksomheten, for kundene og brukerne av produktet, og for produktet i seg selv.

Vi er glade i følgende prinsipper når vi designer og utviklere digitale produkter og tjenester:
 • Vi som jobber med produkter er verdiskapere, problemløsere, innovatører og tilretteleggere. Vi forvalter og foredler idéer og muligheter, nye behov og utfordringer, forbedringsforslag og feedback fra brukerne

 • Innsikt skapes ikke på et kontor eller møterom. Vi vil treffe brukerne i naturlige omgivelser slik at vi kjenner de ekte problemene på kroppen. Gjennom innsikt og utforsking, kreative prosesser og utprøving tester vi løsninger underveis i utviklingsprosessen. Vi jobber tverrfaglig og alltid med brukeren i sentrum.

 • Vær bevisst på hva som skjer når du løser dette problemet, både for den som bruker produktet og for den som lager det. Hvilken verdi eller gevinst skapes av at du løser problemet? Er utfallet i tråd med visjonen og strategien til virksomheten din? Vil investeringen du gjør i å utvikle produktet eller tjenesten gi avkastning? Hjelper det brukeren med å nå sine mål eller løse floker i hverdagen?

 • Involvering gjennom hele prosessen – både de som skal bruke produktet og de som skal lage det. Vi involverer organisasjonen rundt gjennom åpenhet og læredeling.

 • Raske iterasjoner, feedback og læring gjennom bruk av funksjonelle prototyper og tekniske proof of concepts

 • Så streber vi etter å utvikle den enkleste brukbare og verdifulle iterasjonen av produktet vårt (dette kalles for en MVP), slik at det ikke koster for mye å forkaste eller pivotere når vi lærer mer. NB! MVP er ikke et begrep på en hel løsning eller første versjon, men på et inkrement av løsningen.

 • Samle data fra starten av, gjennom kontinuerlig dialog med brukeren og måling av bruk av produktet. Bruk den delen av organisasjonen som har aller mest dialog med kunden eller brukerne, som for eksempel salg eller kundeservice, som støttespillere.

 • Apropos mål, sett konkrete mål for logiske perioder og styr utelukkende på dem. Viser det seg at målene er feil, pivoter også de. Målene må henge sammen med visjonen og de overordnede målene for virksomheten slik at produktet eller tjenesten din henger sammen i det økosystemet av produkter og tjenester som virksomheten din leverer

 • Show & tell – vis fram innsikt, idéer og løsninger gjennom hele prosessen. Dette skaper eierskap og engasjement også utenfor teamet, og skaper rom for å få tilbakemeldinger og se avhengigheter produkter har Vi har erfart at det er noen sentrale forutsetninger som må være på plass om man skal lykkes med utvikling av digitale produkter og tjenester:

 • Forankring og tillit hos ledelsen

 • Frihet og fred til å eksperimentere (det vi også kjenner som selvbestemmelse og autonomi)

 • Ansvar og myndighet til å ta beslutninger

 • Kontroll over innsatsfaktorene - du er mest sannsynlig avhengig av andre produkter og team i organisasjonen for å lykkes med produktet ditt

 • Dedikerte pilotkunder som faktisk tar i bruk det du lager i hverdagen og aksepterer at den er ufullstendig gjennom utviklingsløpet, men som bruker løsningen likevel

Digital tjeneste- og produktutvikling er tett koblet sammen med strategi og kultur. Prinsippene gjelder for alle digitale tjenester og produkter, også datadrevet produkt- og tjenesteutvikling. De gjelder også for det vi kan kalle legacy systemer, eller der hvor det finnes eksisterende systemer som skal moderniseres, integreres eller kanskje erstattes med andre produkter eller tjenester.

Vi kan bidra med hele produktteam eller dedikerte roller til produktteam som allerede finnes, som for eksempel:

 • Produktledelse
 • Tech lead eller arkitekt
 • Design lead
 • Utviklere og designere til team
 • Støttespillere, som for eksempel agile coach og scrum master

Ikke bare er vi en gjeng flinke konsulenter med bred erfaring og kompetanse, vi har vært ute en vinterdag før og vi er modige, rause og læreglade. Eller folkelige, som noen ville ha kalt det. Vi tror sterkt på at å jobbe som en integrert del av virksomheten er avgjørende for å lykkes, enten om vi deltar som medlemmer i eksisterende team eller om vi representerer et produktteam. Vi tror det bidrar til å skape noe mer enn produktet eller tjenesten vi utvikler, vi skal tross alt utvikle og bidra i samfunnet og miljøene rundt oss.

Ting vi er skikkelig gode på er:

 • Innsikt, i form av intervjuer og observasjon, tjeneste- og brukerreiser og dataanalyse
 • Konseptutvikling, prototyping og testing
 • Design for digitale flater
 • Systemutvikling, fullstack
 • Sikkerhet og personvern
 • Test og kvalitet

Andre ting du trenger for å utvikle gode digitale produkter og tjenester er:

 • En retning og en plan. Vi kan bidra med Strategiutvikling

 • Flinke folk som er dyktige på sine fagområder, som alltid vil lære mer og som er rause med sin kompetanse. Vi kan også bidra med Datadrevet produkt- og tjenesteutvikling

 • En kultur som er preget av tillit, trygghet og åpenhet. Vi kan bidra med Kulturutvikling.