Variant

Sikt

Sikt har vært en langvarig strategisk samarbeidspartner med Variant. Vi har gjennom ulike initiativ over flere år jobbet med strategisk utvikling av nye tjenester og moderne teknologiplattformer, og vi har sammen jobbet med organisasjonsutvikling og kulturbygging for at Sikt skal være rigget for fremtidens behov.

Ansvarlig lokasjon

Trondheim
case

Designlaben

Variant har sammen med Sikt utviklet Designlaben som innoverer og utvikler nye tjenester for fremtidens studenter og forskere. Designlaben er Sikts innovasjonssatsing hvor brukeren står i sentrum, og består av et team av oss innleide og ansatte som bruker designmetodikk til å løse komplekse utfordringer. Sikt og hele kunnskapssektoren er i stor endring. Spørsmål som hvordan studenter lærer best og hvordan undervisning bør foregå er noe som Sikt og sektoren må finne ut av. Det stilles økt krav til innsikt i brukerens hverdag. Det er også økt behov for innovasjon og nye tjenestetilbud for å møte fremtidens undervisnings- og forskningssituasjon. For å løse dette er det viktig at det interne maskineriet fungerer godt. Designlaben utvikler interne og eksterne arbeidsprosesser og tjenester for å sikre både fornøyde ansatte og kunder.

case

Verdiskaping med offentlige data

De siste årene har Norges ledelse etterlyst økt verdiskaping med offentlige data som ressurs. Regjeringen vil at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i data til økt verdiskaping, flere nye arbeidsplasser i hele landet, og en effektiv offentlig sektor (Meld. St. 22 (2020–2021)). Som svar på dette har Kunnskapsdepartementet, alle underliggende direktorat og aktører i sektoren pekt på Sikt som en viktig tilrettelegger for at dette skal skje. Variant hjelper Sikt og kunnskapssektoren med å finne ut hvordan data kan tilgjengeliggjøres og gi verdi gjennom flere ulike initiativ.

Datadeling i Feide

Feide er en innarbeidet og ledende tjeneste innen identifisering og autentisering av barn og unge i utdannings- og kunnskapssektoren i Norge. Variant hjelper Sikt med videreutviklingen av funksjonaliteten i tjenesten, og med å navigere i et nytt og fremmed landskap.

Datadrevet Sikt

I parallell med den konkrete videreutviklingen av Feide beskrevet over, pågår det et arbeid for å bevisstgjøre og tilrettelegge for datadrevet tjenesteutvikling internt i Sikt. Som et ledd i dette jobbes det med «Orden i eget hus», bevisstgjøring rundt mulighetene datadeling kan føre til og med å forberede organisasjonen kulturelt og teknologisk, slik at den kan bli bedre på dette.

KUDAF (Kunnskapssektorens Datafelleskap)

KUDAF er et program initiert av HKDIR (Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse) som skal koordinere og legge til rette for økt deling av data mellom aktører i sektoren med fokus på kunnskap, analyse og forskning. Også her er Sikt sentral for å realisere en teknisk arkitektur som muliggjør deling av data tilpasset dette formålet for aktuelle aktører.

Variantenes egne ord

Ellen

Designer, Trondheim

Ellen hos Sikt

«Jeg føler meg som en ansatt på lik linje med de som er ansatt hos Sikt, og det tror jeg også de merker.»

Les mer

Kjetil

Utvikler, Trondheim

Kjetil hos Sikt

«Det er veldig interessant å kunne fordype seg i andre yrker og domener på denne måten.»

Les mer

Sunneva

Designer, Trondheim

Sunneva hos Sikt

«Det er fortsatt mange som tror at design handler utelukkende om estetikk og grafikk, men gjennom å samarbeide med oss lærer de at design handler om bevissthet rundt prosesser, brukere og mål.»

Les mer

Vårt bidrag

Blob med datamaskin

Digital produktutvikling

Variant har bistått med kompetanse på design og utvikling over flere år. I tillegg til å bidra med innovasjon og utvikling av nye løsninger, har det vært mye fokus på blant annet testing, universell utforming og flerspråklig støtte.

Blob med datamaskin

Dataproduktutvikling

Variant hjelper Sikt og kunnskapssektoren med å finne ut hvordan data kan tilgjengeliggjøres og gi verdi. Initiativene er en oppfordring til at sektoren blir mer datadrevet, og drar nytte av den dataen som produseres, både for å utvikle egne tjenester og forskning. tjenesteområdet.

Blob med datamaskin

Strategiutvikling

Variant har over flere år bistått Sikt med strategisk utvikling, både på organisatorisk nivå og med utvikling av både selskapsstrategier og tjenestestrategier. Vi har implementert strategisk design som verktøy for å jobbe smidig og iterativt med strategi. Vi har innført og fasilitert metoder som utvikler strategi på en inkluderende måte. I dette arbeidet anvender vi egenutviklede modeller som forenkler og visualiserer strategier, med formål å bygge eierskap og motivasjon for alle ansatte.